Op der Rezeptioun vum Staffellaf zu Walfer

Dëst Joer haten mir et mol erëm eng Kéier geschafft, wa schonn nit beim Lafen dann dach wéinegstens moralesch di Jonk bei hirem Staffellaf z’ ënnerstëtzen. Dräi Membere vum Comité (Marc Fischbach, Pierre Schweig an ech selwer) woren beim Empfang an dem uschléissenden Éierewäin vun de Leefer an de Vëlofuerer duerch de Walfer Buergermeeschter Guy Arendt am Haus Dufaing derbäi.

2013 war Walfer d’ Ziel vum Staffellaf, den all Joer an enger anerer Gemeng vum Land ukënnt. De President vum AVL, den Ou Xi Zahn genannt Ouschi ass iwweregens ee vu Walfer.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.