help!

Salut!
Du bass hei, wells Du op Help gedréckt hues? Du gëss mat iergendeppes nit eens?
Méiglicherweis fënns Du op denen folgende Säiten eng Äntwert op déng Fro:


Ech hoffen, dat nach enges Dags kënne besser ze gestalten.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.