Comité vum AVL 1937

Präsidium Paul KLEIN Artikel LW 27-01-1937
Schriftwart  
Kassenwart