Comité vum AVL 1938

Präsidium Nobert PÜTZ Artikel LW 26-01-1938
Schriftwart  
Kassenwart