Comité vum AVL 1922


Das Jahr des Stiftungsfestes

1922
Président Albert JUNGBLUTH