Comité vum AVL 2002


2001 <- 2002 ->2003

Gewählt am Mittwoch, den 16. Januar 2002.
Président Paul SCHUMMER Rücktritt zum Wintersemester
Vice-Président/
Président suppléant
Pierre SCHWEIG  
Secrétaire Jeff WINCKEL Rücktritt zum Wintersemester
Secrétaire suppléant Marc SCHOLTES  
Trésorier Carole KIRCH  
Préposé des Sports Christian THIELEN  
Membre Guy LUX  
Membre Annick FEHR  
Membre suppléant Marc SCHOLTES