Comité vum AVL 1928

Fuchsmajor Joseph DUPONT Foto: Fuchsenstall 1928