Comité vum AVL 1933

Präsidium Henri NEUMANN Artikel LW 25-01-1933
Schriftwart  
Kassenwart  
Fuchsmajor