Comité vum AVL 1929

Präsidium Edgard SCHMITZ Artikel LW 25-01-1929
Schriftwart  
Kassenwart  
Fuchsmajor Emile KNAFF Foto Fuchsenstall 1929