Comitéën vum AVL 1996


1995 <- 1996 ->1997

Gewählt am Freitag, den 19. Januar 1996
Président Tom THEISEN Rücktritt zum Wintersemester
Vice-Président Serge SIMON  
Secrétaire Patrick MAJERUS  
Trésorier Mike WOLTER  
Préposé des Sports Lars CHRISTIANSEN Rücktritt zum Wintersemester
Membre Frank FEYEREISEN  
Membre Charel FRAUENBERG  
Reorganisation nach Rücktritten zum Wintersemester.
Président Serge SIMON  
Vice-Président Charel FRAUENBERG  
Secrétaire Patrick MAJERUS  
Trésorier Mike WOLTER  
Préposé des Sports Ivica REPUSIC  
Membre Frank FEYEREISEN  
Membre suppléant Georges NOESEN Neu ab dem Wintersemester