Zesummestellung vu fréiere Comitéën

Auswahl vun de Joëren

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comitéën vun der Amicale aus fréieren Joëren

1951

Präsident Frank MEYER †
Secretär Norbert PROTH †(1980)
Keessier Alfons MüLLENBERGER †

1953

Präsident Frank MEYER †
Keessier Jules ARENDT †

1954

Präsident Frank MEYER †
Keessier Jules ARENDT †

1955

Präsident Frank MEYER †
Vize-Präsident Jules ARENDT †
Secretär Jean THIELEN
Keessier Edgar SCHMITZ †

1956

Präsident Frank MEYER †
Vize-Präsident Jules ARENDT †
Secretär Jean THIELEN
Keessier Edgar SCHMITZ †

1957

Präsident Frank MEYER †
Vize-Präsident Jules ARENDT †
Secretär Jean THIELEN
Keessier Edgar SCHMITZ †
Member Jean PüTZ †(1985)

1958

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)
Secretär Armand PUNDEL
Keessier Edgar SCHMITZ †
Member Jean PüTZ †(1985)
Member René MOUSEL †
Member François KREMEN
Member Antoine BOISSEAUX †

1959

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)
Secretär Armand PUNDEL
Keessier Edgar SCHMITZ †
Member Jean PüTZ †(1985)
Member René MOUSEL †
Member François KREMEN
Member Jean HEUSBOURG

1970

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Paul PFEIFFER
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean GOEDERT
Member Jean HEUSBOURG
Member Constant COLLING

1971

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Paul PFEIFFER
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean GOEDERT
Member Jean HEUSBOURG
Member Constant COLLING

1972

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Paul PFEIFFER
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean GOEDERT
Member Jean HEUSBOURG
Member Constant COLLING

1973

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Jean HEUSBOURG
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean GOEDERT
Member Paul PFEIFFER
Member Constant COLLING

1974

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Jean HEUSBOURG
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean GOEDERT
Member Paul PFEIFFER
Member Constant COLLING

1975

Präsident Jean THIELEN
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Paul PFEIFFER
Member Norbert KAELL
Member Pierre HOFMANN
Member François STROCK †

1976

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Paul PFEIFFER
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Jean-Louis KNAFF
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Jean THIELEN

1977

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Paul PFEIFFER
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Jean-Louis KNAFF
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN

1978

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Paul PFEIFFER
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Jean-Louis KNAFF
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS

1979

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Paul PFEIFFER
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Jean-Louis KNAFF
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS

1980

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Paul PFEIFFER
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Jean-Louis KNAFF
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS

1981

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS

1982

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident André FEIEREISEN
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS

1983

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident André FEIEREISEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)

1984

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident André FEIEREISEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)

1985

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident André FEIEREISEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)

1986

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident Jean FEYEREISEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Charles GRETHEN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)

1987

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident Jean FEYEREISEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Charles GRETHEN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)
Member Jeannot HOLLERICH

1988

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Charles GRETHEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Klaus AXMANN †(2007)
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)
Member Jeannot HOLLERICH

1989

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Charles GRETHEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Klaus AXMANN †(2007)
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)
Member Jeannot HOLLERICH

1990

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Charles GRETHEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Klaus AXMANN †(2007)
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Fernand PROESS
Member Jeannot HOLLERICH

1991

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Charles GRETHEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Klaus AXMANN †(2007)
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Fernand PROE