Comitéën vum AVL 1968

  Der ursprünglich am Donnerstag, den 1. Februar 1968 gewählte Vorstand.
Président André FEIEREISEN Rücktritt am 02/07/1968
Vice-Président Albert HILGER  
Secrétaire Hermann LOMMERT Rücktritt am 02/07/1968
Trésorier Emile NIMAX  
Préposé des Sports Jos RACKE  
Membre René REIMEN  
Membre Bernard NEYS  
  Nach den Rücktritten reorganisierte sich der Vorstand am Dienstag, den 2. Juli 1968 wie folgt:
Président Albert HILGER  
Vice-Président Emile NIMAX  
Secrétaire René REIMEN  
Trésorier Jos RACKE  
Préposé des Sports Bernard NEYS