Comité vum AVL 2015

Gewielt op der Generalversammlung vum 14.01.2015 am Haaptgebäi vun der RWTH
am Hörsaal 1010/107 -III um 19:00 Auer.

Président Fränk Zenner Maschinenbau
Vice-Président Sven Faust Bauingenieur
Secrétaire Steve Maller Betriebswirtschaftslehre
Trésorier Jeff Medinger Maschinenbau
Relations Publiques Annick Hoffmann BWL
Activités Sportives Catherine Steffes Mathematik
Affaires Culturelles Ben Funk Maschinenbau
Webmaster Yang Zhang Informatik

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.