D’Cotisatioun

Montant vun der Cotisatioun

D’ Cotisation guff vun der Generalversammlung op 15 € / Joër festgeluegt.

Et as awer laut artikel 8 vun eise Statuten all Member fräigestallt fir méi een heigen Betrag ze entrichten, wann hien daat wellt. Et sief drops hingewiesen, dass een anersäits laut Artikel 14 d’ Memberschaft vun der Amicale verléiert, wann een nit bezillt.

Konten

d’Amicale huet die folgend Konten:

CCPL: LU82 1111 0443 2593 0000

BILL: LU79 0027 1005 3380 0000

Am sëchersten bezuelt Dir Är Cotisatioun per ordre permanent!

Bei CCP get et leider kéng Méiglichkeet, fir een solleschen ze maachen, den just eemol d’Joër ausgeféiert giff gin.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.