Rentnerweg

Numm fir eng Tour de Bistrot, die an der Molkerei (Café niewt der Mensa IV) ufänkt. Auteur vum Numm ass méiglicherweis de Pierrot Bis, Präsi vun 1983.
Et get an all Bistrot een geholl. Wëll et der sou vill sinn, kann och ee Rentier deen Tour maachen.

Leave a Comment