Patch opgespillt

WordPress, die Software mat der dese Website funktionéiert ass eigentlich geduecht als soug. Blog, also fir Tagebuch ze féieren. An an engem Tagebuch dréiht een näicht an, waat erréicht an der Zukunft passéiert, wie z.B. eis Aktivitéiten.
Fir kënnen och Events an der Zukunft ze geréieren, ass een soug. Plugin néidisch, den Eventcalendar Plugin.
Leider huet deen e Problem gehaat mat der Versioun 2.0 vun WordPress, sou dass eise Kallenner zenter der Mise à jour op WordPress 2.0 nit méi konnten ugewiesen ginn. Deen Problem misst lo mat desem Patch behuewen sinn.
Entschëllegt fir den Ongemaach.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.