D’Photoën méi iwwersichtlich präsentéiert

Aachen.lu ass ee Weblog. D.h. dass och d’Fotoën vun enger Aktivitéit meeschtens, kuerz no der Veranstaltung entweder un de Bericht drugehaangen, oder auch einfach esou als Bäitrag (Posting) publizéiert ginn.
Fir se méi einfach ëremzefannen, oder fir einfach mol ze luussen, wat mir sou hunn, guff lo d’Säit
Photoën
mat hieren Ënnersäiten nei organiséiert.
Ob der Säit fand Dir, dräi zoufällig ausgewielte Fotoën vun eisen Aktivitéiten (!) an eng Opstellung zu welchen Themen mir der hun.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.