No Image

Geschwenn ass d’Agape

October 23, 2007 Wiesel 0
D’Invitatioun fir d’Agape an der Réiser Stuff, aus dem Misch Asorne sénger Fieder mat Detailler zu den zwee alternativen Menu’en: Een mat Fesch, an een mat Fleesch.
No Image

RWTH Aachen ass lo “excellent”

October 22, 2007 Wiesel 0
Wéi Dir wësst gesäit die dueraus ëmstridden däitsch Héichschoulpolitik zenter e puer Joëre fir, verschidden Uni’en als Elite-Uni auszezeechnen. Konnten die Karlsruher an die Münchener […]