Zacharias, Medinger, Maller, Bourg an Zenner

Zacharias, Medinger, Maller, Bourg an Zenner
D’Studenten

De Comité vun deene Jonke war och invitéiert.
ob deser Foto sinn, vu lénks no riets:
Joy Zacharias (Affaires Culturelles), Jeff Medinger (Relations Publiques), Steve Maller (Secrétaire), Laurent Bourg (Président) an Fränk Zenner (Trésorier).
Nit op der Foto awer och derbäi: Christophe Schmol an Sven Faust.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.