AVL Comité’en

Sinn elo ërem online op Aachen.lu
Waat huet sëch geännert? Et koumen verschidden Fonktionalitéiten bäi:

  • Den neie Script weist par défault ëmmer nëmmen d’Joër “en cours” un. (Edit 24/12/2020: dat ass haut nit méi esou)
  • Selbstverständlich kann een och een Comité aus engem anere Joër (z.B. den vun 1968 sëch uweisen loossen, insofern sie bekannt sinn. D’Lescht fänkt mat dem Grënnungsjoër 1897 un (Comité onbekannt), d’Joëren 1940-1948 ginn fir een bessert Zäitgefill ze vermëttelen ebenfalls ugewiesen, och wann den Club an denen Joëren suspendéiert war.
  • Et kann een sëch och Lëschte no der Fonktioun uweisen loossen, z.B. d’Lëscht vun de Präsidenten
  • Selbstverständlich och die gesamt Lëscht, och fir auszedrécken
  • oder Lëscht vun alle bekannte Comitard’en. Edit 24/12/2020: Zur Zäit nit)

Edit 24/12/2020. De Script leeft scho laang nit méi, mee d’Fonctionalitéit gëtt et och haut nach. Linkën nogebessert.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.