Leschten vun de Funktiounsträger

Lëscht vun den Präsidenten

Jean Weiwers † 1929 Eischte nogewisene Präsident vum Altherrenverband.
Louis Ackermann † 1967 .
1 Frank Meyer† 1992 WS1951/52 , 1953 , 1954 , 1955 , 1956 , 1957 
2 Jean Thielen † 2015 1958 , 1959  (…..) 1970 , 1971 , 1972 , 1973 , 1974 , 1975 
3 François Strock† 1976 , 1977 , 1978 , 1979 , 1980 , 1981 
4 Fernand Weiland† 2011 1982 , 1983 , 1984 , 1985 , 1986 , 1987 
5 Jean Feyereisen 1988 , 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 , 1995 , 1996 , 1997 
6 Pierre Jacoby 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 
7 Louis Philippe 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 
8 Daniel Erpelding 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 
9 Guy Lux 2020 , 2021, 2022

Lëscht vun den Vize-Präsidenten

1 Jules Arendt† 1955 , 1956 , 1957 
2 Roland Conter† 2001 1958 , 1959 , 1970 , 1971 , 1972 
3 Jean Heusbourg† 1973 , 1974 
4 Paul Pfeiffer 1976 , 1977 , 1978 , 1979 , 1980 
5 Fernand Weiland† 2011 1981 
6 André Feiereisen 1982 , 1983 , 1984 , 1985 
7 Jean Feyereisen 1986 , 1987 
8 Charles Grethen 1988 , 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 
9 Pierre Jacoby 1995 , 1996 , 1997 
10 Louis Philippe 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 
11 Daniel Erpelding 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 
12 Guy Lux 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 2018 , 2019 
13 Sophie Hellinghausen 2020 , 2021, 2022

Lëscht vun den Secretären

1 Norbert Proth† 1980 WS1951/52 
2 Jean Thielen 1955 , 1956 , 1957 
3 Armand Pundel 1958 , 1959 
4 André Feiereisen 1970 , 1971 , 1972 , 1973 , 1974 , 1975 , 1976 , 1977 , 1978 , 1979 , 1980 , 1981 , 1982 
5 Marc Tock 1983 , 1984 , 1985 , 1986 , 1987 , 1988 , 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 , 1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 
6 Jean-Louis Sales 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 
7 Daniel Erpelding 2005 , 2006 
8 Michel Asorne 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 
9 Pierre Schweig 2014 , 2015 , 2016 
10 Sophie Hellinghausen 2017 ,2018 , 2019 
11 Jean-Marie Strasser 2020 , 2021, 2022

Lëscht vun den Keessieren

1 Alfons Müllenberger† WS1951/52 
2 Jules Arendt† 1953 , 1954 
3 Edgar Schmitz† 1955 , 1956 , 1957 , 1958 , 1959 
4 Paul Pfeiffer 1970 , 1971 , 1972 
5 Guy Lessel † 2015 1973 , 1974 , 1975 , 1976 , 1977 , 1978 , 1979 , 1980 , 1981 , 1982 , 1983 , 1984 , 1985 , 1986 , 1987 , 1988 , 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 
6 Marc Fischbach 1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 
7 Tom Nickels 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 
8 Jean-Paul Schreiner 2016 , 2017 ,2018 , 2019 , 2020 , 2021, 2022