Comité vum AVL 1980


1979<- 1980 ->1981

Gewählt am Dienstag, den 5. Februar 1980.
Président Claude REISCH Rücktritt am 24.09.1980
Vice-Président Roland HANTEN Rücktritt am 19.11.1980
Secrétaire Joseph SCHARLL  
Trésorier Gaspard CHLECQ  
Préposé des Sports Marc FISCHBACH  
Membre André GEIB  
Membre Claude URBÉ Rücktritt am 19.11.1980