Mandater

Laut Statuten soll all Mandat vun engem Membervum Comité all dräi Joër erneiert ginn. De Comité ass awer scho zënter Joëren vun engem enorme Pragmatismus geprägt, sou dass d’Mandater an der Réalitéit all véier Jöer wiesselen.
De folgenden Tableau gëtt eng Iwwersiicht, wéi eng Leit an deene letze Joeren am Comité waren. Een X markéiert hier Wahl, oder d’Erneierung vum Mandat, di prinzipiell ëmmer méiglich ass.

D’Statuten leeën am Article 8 weider fest, dass de Comité soll aus 12 Memberen bestoën, dorënner:

  • 1 président
  • 1 vice-président
  • 1 secrétaire
  • 1 trésorier
  • 8 membres

OCh hei huet d’Amicale ëmmer grouss Flexibilitéit bewisen, de folgenden Tableau gëtt doriwwer Auskunft:

Dest alles fand Dir och an dem folgenden Excelsfichier:
comité Amicale EPA-mandats-elections

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.