Rull de Waak

  • Devise vum AVL
  • Titel vun engem Aufsatz zur Geschicht vum AVL aus der Broschüre “100 Joër AVL” aus dem Joër 1997

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.