Rapport vun der Agape 2018

November 13, 2018 Wiesel 0
De Rapport vun der Agape! Ukommen, Iessen, Usprooch vun de Präsidenten vun Amicale an AVL, Spill mat der Ham, Gruppefoto an den Oochener Student.