Invitatioun fir d’AG ass eraus

Endlich, nodeems ëch den Menü d’letzt Woch gewuer guff, virgëscht d’Lescht vum Keessier kruet an och duerchgeschafft haat, ass elo endlich d‘Invitatioun fir d’AG ferdisch ausgedrëckt a geet mar bei den Kolleg Jens, fir verschëckt ze ginn. Dir misst se also am Laaf vun nächster Woch och an Ärer Boîte hunn.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.