biernanem

Biernamen/Spitznamen der AV d’Lëtzeburger, soweit bekannt und Veröffentlichung sozial verträglich.

Name biername quelle
Fischbach Marc Longo Allg
Flammang Claude Stär Allg
Arendt Jules Lull Sippy
Bernardy Marcel Batz Heusbg
Biermann Léon Strulles Heusbg
Bode Jacques Klunni Heusbg
Bodson Eduard Potto Zander
Colas Franz Fritz Seeburger
Conter Roland Jeeky Heusbg
Deitz Jean Nouck Sippy
De Muyser Constant Box
De Muyser Erneste Waak Louvain
Diederich Emile Amber Heusbg
Dupont Joseph Jhiss Zander
Dussier Hyppolyte Dusy Sippy
Fischbach Franz Zap Sippy
Franck Fernand Schotz Dësch
Friederich Josef Roschs Sippy
Frising Henri Rowdy Heusbg
Funck André Nool Funck
Goerens Franz Gog Kremen
Heisbourg Hubert Pum Allg
Heusbourg Jean Kluef Heusbg
Huberty Paul Schotz Kremen
Jonas Jupp Kluef Zander
Jungbluth Albert Strum Zander
Jungbluth Victor Zaff Allg
Kirpach Nicolas Ueleg Heusbg
Knaff Emile Dick Knaff
Knaff Emile Edox Dësch
Knaff Richard Dick Zander
Knaff Robert Bampel Sippy
Kremen François Köbes Heusbg
Kummer Pierre Monnes Buch
Lanners Antoine Tun Funck
Leclere Eduard Wully Sippy
Loesch Robert Sippy Sippy
Logelin Fernand Bletz Funck
Lommel André Schaus Allg
Marx Gaston Krunn Kremen
Marx Robert Kid Zander
Medinger Fernand Lumpi Heusbg
Mergen Camille Giewel Heusbg
Moia Jean Zill Heusbg
Mootz Franz Ducky Zander
Mousel René Droot Moia
Namur Paul Kleuty Dësch
Ney Jean Dix Heusbg
Neys Bernard Buddha Buch
Pfeiffer Raoul Rull Funck
Proth Norbert Chemick Funck
Pundel Armand Hoep Heusbg
Relinger Henri Buddha Zander
Riedel Nikolaus Knuet Sippy
Ries Theodore Gigas Zander
Roger Charles Rowdy Sippy
Scheidweiler Robert Däiwel Heusbg
Schmit Mathias Bohl Sippy
Schmitt Erneste Niclou Zander
Schmitz Edgar CeOdeux Zander
Scholl Christian Molly Zander
Scholtes François Pep Allg
Seeburger Alfred Stack Zander
Soisson Camille Krocky Heusbg
Speck Eugene Yeni Zander
Steffen Clement Push Allg
Sterges Claude Lucky Buch
Thielen Jean Quick Heusbg
Thill Léon Schlaack Zander
Thillen Aloyse Ally Knaff
Treinen Alfred Krunn Heusbg
Urbé Claude Intz Allg
Veyder Jean Tex Zander
Wagener Paul Patt Knaff
Wagener Paul Zigotto Dësch
Wagner Armand Globi Heusbg
Wagner Norry Lustucru Allg
Welter Robert Schnapps Sippy
Zander Egon Tipp Zander
Zewen Nicolas Rommel Zander
Ziger Emile Boy Knaff
 -->>><<<-- Boulang Dësch
 -->>><<<-- Box Heusbg
 -->>><<<-- Bubi Dësch
 -->>><<<-- Bumsky Zander
 -->>><<<-- Cisco
 -->>><<<-- Coseng Sippy
 -->>><<<-- Coulang Dësch
 -->>><<<-- Dap
 -->>><<<-- Ersatz Dësch
 -->>><<<-- Fascht
 -->>><<<-- Flapp
 -->>><<<-- Flipp
 -->>><<<-- Fluet
 -->>><<<-- Fuus
 -->>><<<-- Goal Dësch
 -->>><<<-- Goss
 -->>><<<-- Groggy Dësch
 -->>><<<-- Guschti Dësch
 -->>><<<-- Gäpchen
 -->>><<<-- Hip Dësch
 -->>><<<-- Hues Dësch
 -->>><<<-- Höpp
 -->>><<<-- Jumbo
 -->>><<<-- Kareng
 -->>><<<-- Kiewerlëck
 -->>><<<-- Kitti Dësch
 -->>><<<-- Kluck
 -->>><<<-- Laddry Dësch
 -->>><<<-- Lozo Sippy
 -->>><<<-- Michels Dësch
 -->>><<<-- Monny Dësch
 -->>><<<-- Monock
 -->>><<<-- Myumin Dësch
 -->>><<<-- Nously Dësch
 -->>><<<-- Pick
 -->>><<<-- Pietsch Dësch
 -->>><<<-- Pou Dësch
 -->>><<<-- Puttes Dësch
 -->>><<<-- Quack
 -->>><<<-- Raat Dësch
 -->>><<<-- Saatz
 -->>><<<-- Sascha Dësch
 -->>><<<-- Schiller Dësch
 -->>><<<-- Schluck
 -->>><<<-- Schnöss Dësch
 -->>><<<-- Soff Sippy
 -->>><<<-- Spond Sippy
 -->>><<<-- Stohl Sippy
 -->>><<<-- Stopp
 -->>><<<-- Strampel
 -->>><<<-- Strass
 -->>><<<-- Stronk
 -->>><<<-- Stroum
 -->>><<<-- Struwel
 -->>><<<-- Teddy
 -->>><<<-- Theo Dësch
 -->>><<<-- Wapp
 -->>><<<-- Zech Sippy
 -->>><<<-- Zeck Sippy
 -->>><<<-- Zwier
Dondelinger Léon Fips Foto WS1900/01
Geib François Kluck Autobiographie Rull Wagener
Herckmann Adolf Soff Foto WS1900/01
 -->>>herckmanns_adolphe<<<-- Soff Foto WS1900/01
 -->>>jaquinot_f<<<-- Knoût Foto WS1900/01
Keiffer Jean-Camille Komper Foto WS1900/01
Laurent Alphonse Wâck Foto avl0004
Laval Léon Floût Foto WS1900/01
Mersch Emil Kloûf Foto WS1900/01
Mersch Victor Sipy Foto WS1900/01
Michaelis Auguste Zâp Foto WS1900/01
Prüssen Gustave Stopp Foto WS1900/01
Raters Franz Onk Foto WS1900/01
Raus Nicolas Zech Autobiographie Rull Wagener
Schrantz Emil Patt Foto WS1900/01
Wagener Alphonse Rull Autobiographie Rull Wagener
Wagner Nicolas Schotz Autobiographie Rull Wagener
Waringo Nicolas Duuscht Guy Waringo
Weiwers Jean Fâss Foto WS1900/01
Langers Nikolaus Tini Egon Zander
Metz Léon-Auguste Lull Egon Zander

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.