Zesummestellung vu fréiere Comitéën

Auswahl vun de Joëren

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comitéën vun der Amicale aus fréieren Joëren

1951

Präsident Frank MEYER  
Secretär Norbert PROTH †(1980)  
Keessier Alfons MüLLENBERGER  

1953

Präsident Frank MEYER  
Keessier Jules ARENDT  

1954

Präsident Frank MEYER  
Keessier Jules ARENDT  

1955

Präsident Frank MEYER  
Vize-Präsident Jules ARENDT  
Secretär Jean THIELEN  
Keessier Edgar SCHMITZ  

1956

Präsident Frank MEYER  
Vize-Präsident Jules ARENDT  
Secretär Jean THIELEN  
Keessier Edgar SCHMITZ  

1957

Präsident Frank MEYER  
Vize-Präsident Jules ARENDT  
Secretär Jean THIELEN  
Keessier Edgar SCHMITZ  
Member Jean PüTZ †(1985)  

1958

Präsident Jean THIELEN  
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)  
Secretär Armand PUNDEL  
Keessier Edgar SCHMITZ  
Member Jean PüTZ †(1985)  
Member René MOUSEL  
Member François KREMEN  
Member Antoine BOISSEAUX  

1959

Präsident Jean THIELEN  
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)  
Secretär Armand PUNDEL  
Keessier Edgar SCHMITZ  
Member Jean PüTZ †(1985)  
Member René MOUSEL  
Member François KREMEN  
Member Jean HEUSBOURG  

1970

Präsident Jean THIELEN  
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Paul PFEIFFER  
Member Eugène WEBER  
Member Charles HOSCH  
Member Jean GOEDERT  
Member Jean HEUSBOURG  
Member Constant COLLING  

1971

Präsident Jean THIELEN  
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Paul PFEIFFER  
Member Eugène WEBER  
Member Charles HOSCH  
Member Jean GOEDERT  
Member Jean HEUSBOURG  
Member Constant COLLING  

1972

Präsident Jean THIELEN  
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Paul PFEIFFER  
Member Eugène WEBER  
Member Charles HOSCH  
Member Jean GOEDERT  
Member Jean HEUSBOURG  
Member Constant COLLING  

1973

Präsident Jean THIELEN  
Vize-Präsident Jean HEUSBOURG  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Guy LESSEL  
Member Eugène WEBER  
Member Charles HOSCH  
Member Jean GOEDERT  
Member Paul PFEIFFER  
Member Constant COLLING  

1974

Präsident Jean THIELEN  
Vize-Präsident Jean HEUSBOURG  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Guy LESSEL  
Member Eugène WEBER  
Member Charles HOSCH  
Member Jean GOEDERT  
Member Paul PFEIFFER  
Member Constant COLLING  

1975

Präsident Jean THIELEN  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Guy LESSEL  
Member Eugène WEBER  
Member Charles HOSCH  
Member Jean-Claude LECOMTE  
Member Paul PFEIFFER  
Member Norbert KAELL  
Member Pierre HOFMANN  
Member François STROCK  

1976

Präsident François STROCK  
Vize-Präsident Paul PFEIFFER  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Guy LESSEL  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Charles HOSCH  
Member Jean-Claude LECOMTE  
Member Jean-Louis KNAFF  
Member Constant COLLING  
Member Pierre HOFMANN  
Member Jean THIELEN  

1977

Präsident François STROCK  
Vize-Präsident Paul PFEIFFER  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Guy LESSEL  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Charles HOSCH  
Member Jean-Claude LECOMTE  
Member Jean-Louis KNAFF  
Member Constant COLLING  
Member Pierre HOFMANN  

1978

Präsident François STROCK  
Vize-Präsident Paul PFEIFFER  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Guy LESSEL  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Charles HOSCH  
Member Jean-Claude LECOMTE  
Member Jean-Louis KNAFF  
Member Constant COLLING  
Member Pierre HOFMANN  
Member Fernand PROESS  

1979

Präsident François STROCK  
Vize-Präsident Paul PFEIFFER  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Guy LESSEL  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Charles HOSCH  
Member Jean-Claude LECOMTE  
Member Jean-Louis KNAFF  
Member Constant COLLING  
Member Pierre HOFMANN  
Member Fernand PROESS  

1980

Präsident François STROCK  
Vize-Präsident Paul PFEIFFER  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Guy LESSEL  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Charles HOSCH  
Member Jean-Claude LECOMTE  
Member Jean-Louis KNAFF  
Member Constant COLLING  
Member Pierre HOFMANN  
Member Fernand PROESS  

1981

Präsident François STROCK  
Vize-Präsident Fernand WEILAND †(2011)  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Guy LESSEL  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Charles HOSCH  
Member Jean-Claude LECOMTE  
Member Pierre JACOBY  
Member Constant COLLING  
Member Pierre HOFMANN  
Member Fernand PROESS  

1982

Präsident Fernand WEILAND †(2011)  
Vize-Präsident André FEIEREISEN  
Secretär André FEIEREISEN  
Keessier Guy LESSEL  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Charles HOSCH  
Member Jean-Claude LECOMTE  
Member Pierre JACOBY  
Member Constant COLLING  
Member Pierre HOFMANN  
Member Fernand PROESS  

1983

Präsident Fernand WEILAND †(2011)  
Vize-Präsident André FEIEREISEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Charles HOSCH  
Member Jean-Claude LECOMTE  
Member Pierre JACOBY  
Member Constant COLLING  
Member Pierre HOFMANN  
Member Fernand PROESS  
Member Adolphe RAUCHS †(2004)  

1984

Präsident Fernand WEILAND †(2011)  
Vize-Präsident André FEIEREISEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Charles HOSCH  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Constant COLLING  
Member Pierre HOFMANN  
Member Fernand PROESS  
Member Adolphe RAUCHS †(2004)  

1985

Präsident Fernand WEILAND †(2011)  
Vize-Präsident André FEIEREISEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Jean FEYEREISEN  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Constant COLLING  
Member Pierre HOFMANN  
Member Fernand PROESS  
Member Adolphe RAUCHS †(2004)  

1986

Präsident Fernand WEILAND †(2011)  
Vize-Präsident Jean FEYEREISEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Charles GRETHEN  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Constant COLLING  
Member Pierre HOFMANN  
Member Fernand PROESS  
Member Adolphe RAUCHS †(2004)  

1987

Präsident Fernand WEILAND †(2011)  
Vize-Präsident Jean FEYEREISEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Charles GRETHEN  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Marc FISCHBACH  
Member Pierre HOFMANN  
Member Fernand PROESS  
Member Adolphe RAUCHS †(2004)  
Member Jeannot HOLLERICH  

1988

Präsident Jean FEYEREISEN  
Vize-Präsident Charles GRETHEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Klaus AXMANN †(2007)  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Marc FISCHBACH  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Fernand PROESS  
Member Adolphe RAUCHS †(2004)  
Member Jeannot HOLLERICH  

1989

Präsident Jean FEYEREISEN  
Vize-Präsident Charles GRETHEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Klaus AXMANN †(2007)  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Marc FISCHBACH  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Fernand PROESS  
Member Adolphe RAUCHS †(2004)  
Member Jeannot HOLLERICH  

1990

Präsident Jean FEYEREISEN  
Vize-Präsident Charles GRETHEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Klaus AXMANN †(2007)  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Marc FISCHBACH  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Fernand PROESS  
Member Jeannot HOLLERICH  

1991

Präsident Jean FEYEREISEN  
Vize-Präsident Charles GRETHEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Klaus AXMANN †(2007)  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Marc FISCHBACH  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Fernand PROESS  
Member Jeannot HOLLERICH  

1992

Präsident Jean FEYEREISEN  
Vize-Präsident Charles GRETHEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Klaus AXMANN †(2007)  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Marc FISCHBACH  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Paul KINSCH  
Member Romain FEIPEL †(2005)  
Member Jeannot HOLLERICH  

1993

Präsident Jean FEYEREISEN  
Vize-Präsident Charles GRETHEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Klaus AXMANN †(2007)  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Marc FISCHBACH  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Paul KINSCH  
Member Romain FEIPEL †(2005)  
Member Jeannot HOLLERICH  

1994

Präsident Jean FEYEREISEN  
Vize-Präsident Charles GRETHEN  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Guy LESSEL  
Member Klaus AXMANN †(2007)  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Marc FISCHBACH  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Paul KINSCH  
Member Romain FEIPEL †(2005)  

1995

Präsident Jean FEYEREISEN  
Vize-Präsident Pierre JACOBY  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Marc FISCHBACH  
Member Georges AXMANN  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Paul KINSCH  
Member Romain FEIPEL †(2005)  

1996

Präsident Jean FEYEREISEN  
Vize-Präsident Pierre JACOBY  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Marc FISCHBACH  
Member Georges AXMANN  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Paul KINSCH  
Member Romain FEIPEL †(2005)  

1997

Präsident Jean FEYEREISEN  
Vize-Präsident Pierre JACOBY  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Marc FISCHBACH  
Member Georges AXMANN  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member Louis PHILIPPE  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Paul KINSCH  

1998

Präsident Pierre JACOBY  
Vize-Präsident Louis PHILIPPE  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Marc FISCHBACH  
Member Georges AXMANN  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Paul KINSCH  

1999

Präsident Pierre JACOBY  
Vize-Präsident Louis PHILIPPE  
Secretär Marc TOCK  
Keessier Marc FISCHBACH  
Member Georges AXMANN  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Paul KINSCH  
Member Jean-Louis SALES  

2000

Präsident Pierre JACOBY  
Vize-Präsident Louis PHILIPPE  
Secretär Jean-Louis SALES  
Keessier Marc FISCHBACH  
Member Georges AXMANN  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Paul KINSCH  
Member Marc TOCK  

2001

Präsident Pierre JACOBY  
Vize-Präsident Louis PHILIPPE  
Secretär Jean-Louis SALES  
Keessier Marc FISCHBACH  
Member Georges AXMANN  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Fernand WEILAND †(2011)  
Member Paul KINSCH  
Member Marc TOCK  

2002

Präsident Pierre JACOBY  
Vize-Präsident Louis PHILIPPE  
Secretär Jean-Louis SALES  
Keessier Marc FISCHBACH  
Member Tom NICKELS  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Daniel ERPELDING  
Member Paul KINSCH  
Member Marc TOCK  

2003

Präsident Louis PHILIPPE  
Vize-Präsident Daniel ERPELDING  
Secretär Jean-Louis SALES  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Paul KINSCH  
Member Marc TOCK  

2004

Präsident Louis PHILIPPE  
Vize-Präsident Daniel ERPELDING  
Secretär Jean-Louis SALES  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Marc TOCK  

2005

Präsident Louis PHILIPPE  
Vize-Präsident Daniel ERPELDING  
Secretär Daniel ERPELDING  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Jean-Louis SALES  
Member Marc TOCK  
Member Michel ASORNE  

2006

Präsident Louis PHILIPPE  
Vize-Präsident Daniel ERPELDING  
Secretär Daniel ERPELDING  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Jean-Louis SALES  
Member Marc TOCK  
Member Michel ASORNE  

2007

Präsident Louis PHILIPPE  
Vize-Präsident Daniel ERPELDING  
Secretär Michel ASORNE  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Jean-Louis SALES  
Member Marc TOCK  

2008

Präsident Louis PHILIPPE  
Vize-Präsident Daniel ERPELDING  
Secretär Michel ASORNE  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member François GOEDERT  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Jean-Louis SALES  
Member Marc TOCK  

2009

Präsident Louis PHILIPPE  
Vize-Präsident Daniel ERPELDING  
Secretär Michel ASORNE  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member Guy MAHOWALD  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Jean-Louis SALES  
Member Marc TOCK  

2010

Präsident Louis PHILIPPE  
Vize-Präsident Daniel ERPELDING  
Secretär Michel ASORNE  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member Guy MAHOWALD  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Jean-Louis SALES  
Member Marc TOCK  

2011

Präsident Louis PHILIPPE  
Vize-Präsident Daniel ERPELDING  
Secretär Michel ASORNE  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member Guy MAHOWALD  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Pierre JACOBY  
Member Jean-Louis SALES  
Member Marc TOCK  

2012

Präsident Louis PHILIPPE  
Vize-Präsident Daniel ERPELDING  
Secretär Michel ASORNE  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member Guy MAHOWALD  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Jean-Paul SCHREINER  
Member Jean-Louis SALES  
Member Marc TOCK  
Member Guy LUX  

2013

Präsident Daniel ERPELDING  
Vize-Präsident Guy LUX  
Secretär Michel ASORNE  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member Guy MAHOWALD  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Jean-Paul SCHREINER  
Member Jean-Louis SALES  
Member Marc TOCK  
Member Louis PHILIPPE  
Member Christian EVEN  
Member Pierre SCHWEIG  

2014

Präsident Daniel ERPELDING  
Vize-Präsident Guy LUX  
Secretär Pierre SCHWEIG  
Keessier Tom NICKELS  
Member Marc FISCHBACH  
Member Guy MAHOWALD  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean FEYEREISEN  
Member Jean-Paul SCHREINER  
Member Jean-Louis SALES  
Member Marc TOCK  
Member Louis PHILIPPE  
Member Christian EVEN  
Member Michel ASORNE  

2015

Präsident Daniel ERPELDING  
Vize-Präsident Guy LUX  
Secretär Pierre SCHWEIG  
Keessier Tom NICKELS  
Member Philippe GENGLER  
Member Guy MAHOWALD  
Member Jens CHRISTIANSEN  
Member André DETAILLE  
Member Jean-Paul SCHREINER  
Member Jean-Louis SALES  
Member Marc TOCK  
Member Louis PHILIPPE  
Member Christian EVEN  
Member Michel ASORNE  

2016

Präsident Daniel ERPELDING  
Vize-Präsident Guy LUX  
Secretär Pierre SCHWEIG  
Keessier Jean-Paul SCHREINER  
Member Philippe GENGLER  
Member Guy MAHOWALD  
Member Sophie HELLINGHAUSEN  
Member André DETAILLE  
Member Paul NATHAN  
Member Tom NICKELS  
Member Jean-Louis SALES  
Member Caroline GASPAR  
Member Louis PHILIPPE  
Member Christian EVEN  
Member Michel ASORNE